Komorowski konkurs

Pałające serce i stopy w drodze

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Rodzinny

„Pałające serce i stopy w drodze”

o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus i Świętym Franciszku Ksawerym – Patronach Misji Katolickich.

 1. Cele konkursu
 2. Rozwijanie wiedzy na temat postaci świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Franciszka Ksawerego.
 3. Kształtowanie świadomości obcowania świętych,
 4. Kształtowanie u dzieci świadomości misyjności Kościoła,
 5. Rozwijanie u dzieci i ich rodzin wiedzy na temat patronów misji katolickich,
 6. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, umiejętności manualnych.
 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.

 1. Zasady organizacyjne
 2. Konkurs skierowany jest do rodzin dzieci przedszkolnych ze wszystkich

 grup wiekowych,

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeczytanie opowiadania pt.: „Załoga misyjna” (załącznik nr 1) i wykonanie książeczki formatu A4 obrazującej treść opowiadania. Książeczka musi posiadać minimum 4  kartki – wyłączając okładkę.
 • Wykonane prace należy dostarczyć na adres: Przedszkole Niepubliczne

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny  05-806 Komorów, ul. B. Prusa 4

 –  do dnia 13.10.2023 r.

 • Wypełnioną Kartę Uczestnika (załącznik nr 2) wraz z podpisanymi    oświadczeniami i zgodami należy przesłać na adres e – mail biuro@przedszkolekomorow.pl
 •     Do pracy dołączamy metryczkę z imieniem i nazwiskiem, adresem i wiekiem dziecka oraz        nazwą placówki.
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 1. Kryteria oceny
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu,
 3. Ocenie będzie podlegać:

– kreatywność i pomysłowość, wkład pracy,

– praca zgodna z tematem konkursu,

 • Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,
 3. Dla I, II i III miejsca przewidywane są nagrody,
 4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.10.2023r. w Światowy Dzień Misyjny w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej a prace umieszczone w szatni przedszkolnej.
 1. Informacja Administratora:

       W trybie art.13 ust 1 i 2 RODO[1], informuję:

 1. Administratorem jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Komorowie, ul. B. Prusa 4.

Kontakt tel.: 22 759 12 75, e-mail: biuro@przedszkolekomorow.pl

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401
 • Dane osobowe, podane dobrowolnie w karcie uczestnika oraz wizerunek, przetwarzane będą
  w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, zgodnie Regulaminem konkursu, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie
  z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody).
 • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach przepisów prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługuje w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.
 • Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …., udzieloną w dniu … w celu … Podpis osoby, której dane dotyczą.
 • Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa)
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowychw zgodności z art. 77 RODO

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm.)

Podobne