INFORMACJA  ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję, że:

Administratorem Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Komorowie, ul. B. Prusa 4.

Kontakt: tel. 22 876 36 06, e-mail: biuro@przedszkolekomorow.pl

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ewa Felińska tel. 604270401

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl
.

 

Wydarzenia Otwarte

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH

 

Dyrektor Placówki informuje, że w czasie organizowanych uroczystości,  wystaw, koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza)

 

Wydarzenia publicznie otwarte w Placówce mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej  oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują  powyższe warunki.

 

Uwaga:

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.

 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Komorowie, ul. B. Prusa 4 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości, koncertów publicznie otwartych (wobec widzów, gości) nie mają zastosowania przez Przedszkole przepisy art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2021, poz. 1062 ze zm.).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, filmów wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.