Komorowski konkurs

Piosenka z Bajki Disneya

Pierwszy etap to rozgrywki wewnątrzprzedszkolne. Konkurs odbędzie się 18 października. Wyróżnione dzieci z I etapu będą reprezentowały Przedszkole w II etapie – międzyprzedszkolnym.

Zgłoszenia do I etapu konkursu na piosenkę z bajki Disneya przyjmujemy do 13 października 2023 r.

REGULAMIN konkursu międzyprzedszkolnego

Cele konkursu

 1. Rozwijanie talentów wokalnych,
 2. Prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków,
 3. Rozwijanie zainteresowań muzyką filmową,
 4. Popularyzacja bajek Disneya w 100 rocznicę powstania Walt Disney Productions.
 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.

 1. Zasady organizacyjne
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5 i 6 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaśpiewanie wybranej piosenki z bajki Walta Disneya.
 3. W konkursie mogą wystąpić soliści.
 4. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
 5. Ścieżki dźwiękowe: nie mogą mieć nagranego wokalu.
 6. Organizator ustala kolejność występów.
 7. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia: 31. 10. 2023 r.
 8. Do tego dnia należy przesłać podkład muzyczny do wykonywanej piosenki.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi    oświadczeniami i zgodami. Kartę Zgłoszenia  należy przesłać na adres e – mail biuro@przedszkolekomorow.pl lub adres pocztowy: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny  05-806 Komorów, ul. B. Prusa 4.
 10. Konkurs odbędzie się dnia 7 listopada o godz. 10.00 w Przedszkolu Sióstr Misjonarek.
 11. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.
 1. Kryteria oceny
 2. Oceny  wykonania piosenki dokona komisja powołana przez organizatora konkursu,
 3. Ocenie będzie podlegać:

– wybór piosenki zgodny z regulaminem – z repertuaru bajek Walta Disneya,

– umuzykalnienie, dykcja,

– prezencja muzyczna (kostiumy),

– naturalna i przekonywująca interpretacja.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu konkursu w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a 3 pierwsze miejsca nagrody rzeczowe.
 4. Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w danej kategorii wiekowej będą brać udział konkursie międzyprzedszkolnym: Piosenka z bajki Disneya.
 1. Inne:

Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym, pianinem cyfrowym i keyboardem, 4 mikrofonami, 2 stojakami do mikrofonu.

 1. Informacja Administratora:

       W trybie art.13 ust 1 i 2 RODO[1], informuję:

 1. Administratorem jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament w Komorowie, ul. B. Prusa 4.

Kontakt tel.: 22 876 36 06, e-mail: biuro@przedszkolekomorow.pl

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401
 • Dane osobowe, podane dobrowolnie w karcie zgłoszenia oraz wizerunek, przetwarzane będą
  w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, zgodnie Regulaminem konkursu, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie
  z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody).
 • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach przepisów prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługuje w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.
 • Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …., udzieloną w dniu … w celu … Podpis osoby, której dane dotyczą.
 • Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa)
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowychw zgodności z art. 77 RODO

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm.)

Podobne