Ruch jest naturalną potrzebą ludzkiego organizmu. W zależności od fazy życia, aktywność ruchowa spełnia różne cele, początkowo wspomaga rozwój fizyczny, następnie podtrzymuje osiągnięty stan, a w wieku podeszłym, przeciwdziała niekorzystnym zmianom.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyna, jako forma zajęć ruchowych, pełni właśnie taką funkcję. Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy. W tym okresie dostrzec można różnego rodzaju nieprawidłowości w postawie ciała, które bez odpowiedniej korekcji, mogą z czasem przekształcić się w poważne wady. Głównym celem gimnastyki korekcyjnej jest wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy tzw. reedukacja posturalna. Największy nacisk kładziony jest na odcinek piersiowy kręgosłupa, pas barkowy, prawidłowe ustawienie głowy oraz odpowiednie ustawienie miednicy. Drugą ważną rzeczą jest nauka prawidłowego stawiania stóp podczas chodu, stania i biegu oraz ułożenia nóg podczas siedzenia. Celem szczegółowym jest wyrobienie mocnego i prawidłowego gorsetu mięśniowego, który pozwoli na odparcie zagrożeń w wieku 7 lat i skoku pokwitaniowego. Podczas zajęć duży nacisk kładziony jest na:

  • utrzymanie prawidłowej ruchomości kręgosłupa w celu zapobiegania jego skrzywieniom bocznym,
  • likwidacja przykurczów stawowych i mięśniowych,
  • ukształtowanie prawidłowych łuków poprzecznych i podłużnych stóp,
  • ogólne zwiększenie gibkości, sprężystości, wytrzymałości i siły mięśniowej.

Dzieci w zależności od wieku mają prowadzone ćwiczenia w formie naśladowczej i zadaniowej oraz jako ćwiczenia ogólnokondycyjne i specjalne. Na każdych zajęciach pojawia się zabawa ruchowa w celu zaspokojenia naturalnego „głodu ruchu” oraz stworzenia warunków do pełniejszego i bardziej harmonijnego ich rozwoju fizycznego.

Ważnym elementem jest stosowanie ćwiczeń oddechowych mobilizujących do prawidłowego zachowania przepony i mięśni międzyżebrowych.

Dzieci podczas zajęć uczone są współdziałania w grupie, odpowiedzialności z a współćwiczącego oraz ogólnej dyscypliny podczas ćwiczeń. Zajęcia stanowią także przygotowanie do udziału w lekcjach Wychowania Fizycznego w szkole dla dzieci starszych.